نمای زیبایی از حرکت انس در پرایس اکشن صعودی ۱۰ ساله

نمای زیبایی از حرکت انس در پرایس اکشن صعودی ۱۰ ساله ،بر مبنای میانگین تغییرات نرخ هفتگی
۲۰۲۴/۰۶/۱۲