🕘 آخرین بروزرسانی    

۲۵ , تیر , ۱۴۰۳

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 12 کیلوگرم – ضخامت 3

259090

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 15 کیلوگرم – ضخامت 4

251360

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 24 کیلوگرم – ضخامت 5

251360

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 35 کیلوگرم – ضخامت 6

250450

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 60 کیلوگرم – ضخامت 8

25045

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 94 کیلوگرم – ضخامت 10

256820

تماس بگیرید

نبشی 12 میل – ابعاد 120×120 – 135 کیلوگرم – ضخامت 12

256820

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 93 کیلوگرم – ضخامت 10

247270

تماس بگیرید

نبشی 12 میل – ابعاد 120×120 – 123 کیلوگرم – ضخامت 12

257270

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 50×50 – 16 کیلوگرم – ضخامت 3

268180

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 14 کیلوگرم – ضخامت 3

268180

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 60×60 – 17 کیلوگرم – ضخامت 3

268180

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 50×50 – 20 کیلوگرم – ضخامت 4

259090

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 14 کیلوگرم – ضخامت 4

259090

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 60×60 – 22 کیلوگرم – ضخامت 4

259090

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 25 کیلوگرم – ضخامت 5

259090

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 60×60 – 30 کیلوگرم – ضخامت 5

259090

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 57 کیلوگرم – ضخامت 8

244550

تماس بگیرید

 

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 25×25 – 6.7 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 30×30 – 8.2 کیلوگرم – ضخامت 3

259090

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 35×35 – 9.2 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 10.7 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 45×45 – 12.2 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3.5 میل – ابعاد 35×35 – 9.2 کیلوگرم – ضخامت 3.5

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 14.5 کیلوگرم – ضخامت 4

253640

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 22.2 کیلوگرم – ضخامت 5

252730

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 32.2 کیلوگرم – ضخامت 6

249090

تماس بگیرید

نبشی 7 میل – ابعاد 70×70 – 42.2 کیلوگرم – ضخامت 7

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 56.2 کیلوگرم – ضخامت 8

252270

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 85.2 کیلوگرم – ضخامت 10

252270

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 30×30 – 9 کیلوگرم – ضخامت 3

249550

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 15.9 کیلوگرم – ضخامت 4

247270

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 24.6 کیلوگرم – ضخامت 5

247270

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 35.4 کیلوگرم – ضخامت 6

247270

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 62.9 کیلوگرم – ضخامت 8

247270

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 98 کیلوگرم – ضخامت 10

247270

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 6 متری ST37 – 57.7 کیلوگرم – ضخامت 8

تماس بگیرید

نبشی 6 متری ST37 – 90 کیلوگرم – ضخامت 10

تماس بگیرید

نبشی 6 متری ST37 – 129.6 کیلوگرم – ضخامت 12

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 50×50 – 14 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 60×60 – 26 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 50×50 – 17 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 23 کیلوگرم – ضخامت 5

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 70×70 – 35 کیلوگرم – ضخامت 6

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 58 کیلوگرم – ضخامت 8

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 88 کیلوگرم – ضخامت 10

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 2 میل – ابعاد 40×40 – 9 کیلوگرم – ضخامت 2

262730

تماس بگیرید

نبشی 2 میل – ابعاد 30×30 – 6.5 کیلوگرم – ضخامت 2

260000

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 9 کیلوگرم – ضخامت 3

258180

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 30×30 – 8.5 کیلوگرم – ضخامت 3

259090

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 15 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 4 میل – ابعاد 50×50 – 21 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 25 کیلوگرم – ضخامت 5

238180

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 35.5 کیلوگرم – ضخامت 6

238180

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 30×30 – 8.2 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 11 کیلوگرم – ضخامت 3

256360

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 45×45 – 13 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 50×50 – 14.5 کیلوگرم – ضخامت 3

251820

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 30×30 – 13.5 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 14.5 کیلوگرم – ضخامت 4

25455

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 45×45 – 18 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 50×50 – 18 کیلوگرم – ضخامت 4

250000

تماس بگیرید

نبشی 4 میل – ابعاد 60×60 – 22 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 45×45 – 20 کیلوگرم – ضخامت 5

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 23 کیلوگرم – ضخامت 5

250000

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 60×60 – 27 کیلوگرم – ضخامت 5

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 70×70 – 32 کیلوگرم – ضخامت 5

257270

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 75×75 – 35 کیلوگرم – ضخامت 5

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 32.5 کیلوگرم – ضخامت 6

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 70×70 – 38 کیلوگرم – ضخامت 6

255450

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 75×75 – 41 کیلوگرم – ضخامت 6

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 80×80 – 47.8 کیلوگرم – ضخامت 6

تماس بگیرید

نبشی 7 میل – ابعاد 100×100 – 62 کیلوگرم – ضخامت 7

تماس بگیرید

نبشی 7 میل – ابعاد 70×70 – 44 کیلوگرم – ضخامت 7

252730

تماس بگیرید

نبشی 7 میل – ابعاد 80×80 – 51 کیلوگرم – ضخامت 7

258180

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 100×100 – 71.5 کیلوگرم – ضخامت 8

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 54 کیلوگرم – ضخامت 8

256360

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 94 کیلوگرم – ضخامت 10

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 2 میل – ابعاد 40×40 – 9 کیلوگرم – ضخامت 2

267270

تماس بگیرید

نبشی 2.5 میل – ابعاد 30×30 – 7 کیلوگرم – ضخامت 2.5

تماس بگیرید

نبشی 2.5 میل – ابعاد 40×40 – 9.5 کیلوگرم – ضخامت 2.5

264550

تماس بگیرید

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 11 کیلوگرم – ضخامت 3

262730

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 57 کیلوگرم – ضخامت 8

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 3 میل – ابعاد 40×40 – 10 کیلوگرم – ضخامت 3

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 80×80 – 48 کیلوگرم – ضخامت 6

تماس بگیرید

نبشی 7 میل – ابعاد 100×100 – 67 کیلوگرم – ضخامت 7

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 100×100 – 77 کیلوگرم – ضخامت 8

259090

تماس بگیرید

نبشی 8 میل – ابعاد 80×80 – 60 کیلوگرم – ضخامت 8

تماس بگیرید

نبشی 9 میل – ابعاد 100×100 – 89 کیلوگرم – ضخامت 9

250000

تماس بگیرید

نبشی 10 میل – ابعاد 100×100 – 95 کیلوگرم – ضخامت 10

247270

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

نبشی 4 میل – ابعاد 40×40 – 13 کیلوگرم – ضخامت 4

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 50×50 – 22 کیلوگرم – ضخامت 5

249550

تماس بگیرید

نبشی 5 میل – ابعاد 60×60 – 26 کیلوگرم – ضخامت 5

249550

تماس بگیرید

نبشی 6 میل – ابعاد 60×60 – 31 کیلوگرم – ضخامت 6

249550

تماس بگیرید