🕘 آخرین بروزرسانی    

۲۵ , تیر , ۱۴۰۳

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 6 متری 30 کیلوگرم– سایز 6

260450

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 41 کیلوگرم – سایز 8

260450

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 50 کیلوگرم – سایز 10

260450

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 62 کیلوگرم – سایز 12

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 73 کیلوگرم – سایز 14

_

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 85 کیلوگرم – سایز 16

_

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 95 کیلوگرم– سایز 18

_

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 6 متری 23 کیلوگرم– سایز 6

270910

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 29 کیلوگرم– سایز 8

268180

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 39 کیلوگرم– سایز 10

268180

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 6 متری 50 کیلوگرم– سایز 10

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 60 کیلوگرم– سایز 12

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 6 متری 21 کیلوگرم– سایز 3

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 15 کیلوگرم– سایز 4

270000

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 22 کیلوگرم– سایز 4

257270

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 12 متری 115 کیلوگرم– سایز 12

تماس بگیرید

ناودانی 12 متری 150 کیلوگرم– سایز 14

تماس بگیرید

ناودانی 6 متری 74 کیلوگرم– سایز 14

تماس بگیرید

ابعاد

قیمت (ریال)

 

ناودانی 6 و 12 متری 51 کیلوگرم– سایز 10

260000

تماس بگیرید

ناودانی 6 و 12 متری 62 کیلوگرم – سایز 12

260000

تماس بگیرید

ناودانی 6 و 12 متری 74 کیلوگرم – سایز 14

260000

تماس بگیرید

ناودانی 6 و 12 متری 85 کیلوگرم – سایز 16

تماس بگیرید

ناودانی 6 و 12 متری 97 کیلوگرم – سایز 18

_

تماس بگیرید